ยอด / ข่าว / โปรโมชั่น

หน้าแรก > ผลิตภัณฑ์ > สำหรับบ้าน > เพื่อการเกษตร

นิวทริแพลนท์ แคลเซียม โบรอน
นิวทริแพลนท์ แคลเซียม-โบรอน เป็นปุ๋ยเคมีธาตุอาหารรอง-ธาตุอาหารเสริม สำหรับพืชผลทางการเกษตร
รูปแบบน้ำชนิดฉีดพ่นทางใบ ประกอบด้วยธาตุอาหารรองและธาตุอาหารเสริมที่จำเป็นต่อพืช ได้แก่ แคลเซียม (Ca)
และโบรอน (B) นิวทริแพลนท์ แคลเซียม-โบรอน ช่วยเพิ่มปริมาณและคุณภาพผลผลิตทั้งรสชาติ ขนาดและ
น้ำหนักผล ช่วยยืดอายุหลังการเก็บเกี่ยวผลผลิตให้เก็บรักษาไว้ได้นานขึ้น เพิ่มประสิทธิภาพให้พืชสามารถใช้
สารอาหารได้อย่างเต็มที่เพื่อการเจริญเติบโตอย่างสมบูรณ์สูงสุด ช่วยเสริมสร้างความแข็งแรงให้กับพืชทุกชนิด
อีกทั้งยังช่วยทำให้ขั้วดอกและขั้วผลเหนียว ลดปัญหาการหลุดร่วงของดอกและผล

 
คุณสมบัติเด่นของนิวทริแพลนท์ แคลเซียม-โบรอน
•ธาตุอาหารหลักและสารอินทรีย์ต่างๆ ในผลิตภัณฑ์ปุ๋ย อยู่ในรูปของลิแกนด์ธรรมชาติซึ่งพืชสามารถดูดซึม
 นำไปใช้ประโยชน์ได้ง่าย
•นอกเหนือจากธาตุอาหารรอง แคลเซียม(CaO) 12% และธาตุอาหารเสริม โบรอน (B) 0.75% ในนิวทริแพลนท์ 
 แคลเซียม-โบรอน ยังประกอบไปด้วยสารอินทรีย์หลายชนิดที่มีประโยชน์ต่อพืช
•ช่วยแก้ไขอาการขาดธาตุแคลเซียมและธาตุโบรอนในพืชได้อย่างรวดเร็วและชัดเจน
•ช่วยให้การติดผล การติดเมล็ด การติดฝัก ของพืชแต่ละชนิดดีขึ้น ทำให้ผลผลิตสูง ผลไม้ ผักสด และเมล็ดพืช
 มีคุณภาพดีขึ้น
•ช่วยให้มะเขือเทศ พริก แตง และพืชอื่นๆ ไม่มีอาการก้นผลเน่า
•ผลไม้ที่ใช้นิวทริแพลนท์ แคลเซียม-โบรอน จะมีรูปทรงดี ไม่มีผลที่รูปร่างบิดเบี้ยว จึงเป็นที่ต้องการของตลาด
•คุณภาพของผลผลิตหลังการเก็บเกี่ยวดีขึ้น
•ลดความสูญเสียระหว่างการเก็บรักษาและการขนส่ง
 
เนื่องจากนิวทริแพลนท์ แคลเซียม-โบรอน จัดเป็นปุ๋ยเคมีตามพระราชบัญญัติปุ๋ย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550
ดังนั้น นักธุรกิจแอมเวย์สามารถซื้อเพื่อการใช้เองได้โดย “ไม่” สามารถนำไปขายต่อได้ ยกเว้นมีใบอนุญาต
จำหน่ายปุ๋ย หากฝ่าฝืนจะได้รับโทษทางกฎหมาย

 
รหัส 238109                            
ขนาด 1 ลิตร
PV334 BV960
ราคาสมาชิก 960 บาท               
ราคาขายปลีก 1,200 บาท
 

รหัส 238109
ขนาด
PV 334 BV 960
ราคาสมาชิก 960.00 บาท
ราคาปลีก 1,200.00 บาท
 กลับ